Vastu Shastra - Science Or Myth?

Vastu Shastra – Science Or Myth?

Vastu Shastra is a long-established Hindu system of architecture that precisely means “Science of Architecture.”